Monday, February 20, 2012

"Karanathodu yaraiyum nesikathey...
Karanamindri yaraiyum verukkathey ....irandume unnai kayapaduthum".