Sunday, January 8, 2012

"En veetin mugavari kuda theriyatha
avaluku..
En iravin mugavari mattum
yar thanthathu..
Thavaramal vanthu vidugiral
'Kanavil'"